ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WAAHW! WEBSHOP

BTW – nummer: BE0681641863

Koning Albertlaan 14, 3910 Pelt - info@waahw.be

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers

(hierna genoemd ‘Gebruiker’ of ‘U’) van de website www.waahwmodeaccesoires.be  (hierna genoemd ’Site’) en de eigenaar van die website zijnde Sofie Bex, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op De Bemmert 11, 3910 Pelt met als uniek bedrijfsnummer BE0681641863. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met waahw! exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site. waahw! behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. waahw! behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te passen.

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@waahw.be.

waahw! is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. waaahw! is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door waahw!. waahw! is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van info@waahw.be. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact/Mistercash.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van waahw!. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van waahw! te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover waahw! beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt waahw! zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 7: KLACHTEN Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@waahw.be

 

ARTIKEL 8: GARANTIE Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op webmaster@twiceasnice.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan waahw!. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen via de winkel. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de Site aankopen: DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN WAAHW! MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan waahw!. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, met het etiket en het kasticket kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door waahw! om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 11: KLANTENDIENST De klantendienst van waahw! is bereikbaar via e-mail op info@waahw.be.

 

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 3 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden),

internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. De Chabry BVBA Gebruikt vaste verzendingstarieven: De verzendkosten zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 75€. De verzendkosten voor leveringen in België, Luxemburg en Nederland zijn 7,50€. De verzendkosten voor leveringen buiten de Benelux zijn afhankelijk van de bestemming.

 

ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN

Momenteel kunnen er nog geen geschenkbonnen gebruikt worden voor de webshop en moeten deze worden ingewisseld in de winkel.

 

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van waahw!. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. waahw! kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

ARTIKEL 15: BEWIJS De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank van HASSELT (België) bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.waahwmodeaccessoires.be